concept_logo2Skurvatten.se

 

Välkommen

Vi erbjuder ett brett sortiment av vattenfilter för industriell vattenrening. I sortimentet finns både enskilda vattenfilter och fullständiga vattenreningssystem. Vi har därmed möjlighet att leverera kompletta anläggningar, inklusive för- och efterbehandlingar.

 

Vattenrening av golvskurvatten från skurmaskiner -skurvattenrening

 

Till skurmaskiner säljer vi

  • Avjoniserat vatten som används vid golvskurningen

  • Vattenfilter för vattenrening av skurvatten

Avjoniserat vatten till skurmaskinen

Avjoniserat vatten är lätt aggressivt och löser lättare upp smutspartiklar. En annan fördel, är även att det inte blir några kalkfläckar på golvet.

På vissa typer av golv, kan man inte använda tvättkemikaler, utan använder istället avjoniserat vatten.

Vi har ett brett sortiment  av vattenreningssystem för att framställa avjoniserat vatten. Avjoniseringen kan ske med omvänd osmos eller

mixbed-jonbytare.

 

Vattenrenig av skurvatten

 

Inom industrin och på verkstäder rengörs golven oftast med golvskurmaskiner.

Skurmaskinerna är utrustade med två vattenbehållare, en för rent vatten och en för smutsigt skurvatten.

Smutsvattnet töms genom en avtappningsslang, vanligen direkt i avloppet. Detta golvskurvatten innehåller i många fall, så höga halter av miljöfarliga ämnen, att det inte får släppas ut till spillvattennätet och reningsverken.

 

Exempel på metaller som kan förekomma

i skurvattnet är: aluminium, bly, kadmium, kobot, koppar, krom, kvicksilver, mangan, nickel, silver, tenn och zink 

 

För att underlätta projektering av större vattenreningsprojekt, hyr vi ut en komplett testanläggning>>

 

Beroende på vilken typ av industri eller verkstad det gäller, varierar metallhalten och sammansättningen i skurvattnet.

Stativmonterade filter

 

Vattenrening för golvskurvatten

Vi saluför ett brett sortiment, för vattenrening av golvskurvatten. Det finns ingen standardlösning, utan i varje enskilt fall, utgår vi ifrån en vattenanalys av det aktuella skurvattnet. 

 

Grunden i våra system, är påstryckfilter med olika filterpåsar. Beroende på vad skurvattnet innhåller, renas vattnet i flera olika steg.

 

I exemplet nedan, använder vi tre olika påstryckfilter, men i vissa fall räcker det med ett eller två påstryckfilter.

 

Exempel på cirulerande system för skurvatten

Exemplet visar hur man bygger upp ett reningssystem, som kontinuerligt cirkulerar skurvattnet genom påstryckfiltren. Vattnet kan sedan återanvändas i golvskurmanskinen.

  1. Skurvattnet från golvskurmaskinen töms i en öppen utslagstank.
  2. Vattnet pumpas med en dränkbar pump, vidare till en uppsamlingstank på tex 1000 liter. I tanken finns en Sanol-matta, som absorberar olja- och petroleumprodukter.
  3. Filter nr 1: Från uppsamlingstanken pumpas skurvattnet genom det första påstryckfiltret. Här kan man använda en TEX-filterpåse, för grovavskiljning av oljerester eller en filterpåse med invändig kolväv.
  4. Filter nr 2: I det andra filtret sitter en patron fylld med aktivt kol, som reducerats vattnets oljeinnehåll, ner till mycket låga nivåer.
  5. Filter nr 3: Om skurvattnet innehåller tungmetaller, använder man i det tredje filtret en speciell filterpåse, fylld med selektiv jonbytarmassa. 
  6. Vattnet pumpas nu tillbaka till uppsamlingstanken och kan återanvänds på nytt i skurmaskinen.

 

Vill du vill se en produktguide över hela vårt sortiment, klicka här>>

 

Inom området för miljöteknik, har vi system för bl a marksaneringreduktion av tungmetaller och pesticider (bekämpningsmedelsrester).

Vi har även system för vattenrening av golvskurvatten och biltvätt.

 

Vår leverantör av vattenfilter, är verksam i 30 länder och har en väl utbyggd serviceorganisation här i Sverige. 

 

Har du frågor om vattenrening, är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0520-743 00 eller via e-post>>   Beställningar kan ske i vår webbutik >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenrening

 

 

Aktivt kolfilter

Arsenikfilter

Avjonisering batterivatten -Silex

Avjonisering - Eurex

Avhärdningsfilter

Avvattningsmodul

Doserpumpar

EDI-Elektrodionesering

Golvskurvatten - skurvatten

Humusjonbytare

Järnfilter, manganfilter och sandfilter

 

 

 

Marksanering

Nanofilter-fluoridfilter

Omvänd osmos

Osmosmembran

Oljefiltrering - oljeabsorption -oljeavskiljning

Patronfilter Ametek

Påstryckfilter

Selektiv jonbytare

Tankar-behållare

Totalavsaltning

UV-anläggning - UV-filter - UV-rening